Ελληνικά

Environmental Impacts

Course Description:

Presentation of the theoretical, historical and legislative framework for environmental impact assessment (EIA). Detailed description of procedures and preconditions for environmental licensing with emphasis on civil and environmental engineering applications. Evaluation of environmental impacts and life cycle analysis. Detailed presentation of the stages of environmental impact studies (EIS). Split class into 4-person study groups. Undertaking and elaboration of an actual EIS for a real-world project with a written deliverable (the actual EIS as submitted to the licensing authority) and a final oral EIS presentation and course exam.

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Sustainable development and environmental policy. Environmental policy dimensions and evaluation of relations, positive and negative, between the proposed project or facility and the environment. 1Χ3=3
2 Environmental Licensing Impact categories, impact assessment, decision making, response and monitoring measures, principles of environmental law, legal framework, environmental impact assessment, assessment methodology, Environmental Impact Studies (EIS) content, environmental permitting process, EIS assessment criteria, environmental approval and licensing. 1Χ3=3
3 Calculation of Impact-Life Cycle Assessment (LCA) Empirical Methods, Leopold Tables, Measurement of Specific Parameters and Indicators, Overlapping Method, Impact List Method, Network Method, Battelle Index System. LCA purpose, life cycle stages, LCA methodologies, applications 1Χ3=3
4 Presentation Of Waste Management Case Study Legislation - institutional guidelines for solid waste management, basic principles of cyclical economy, waste production and stages of urban waste management, management hierarchy, environmental impacts, alternative technological approaches, siting. EIS case study for a landfill, location and history, waste management plan, operation description & waste data, output data (biogas - leachate), field measurements. 2Χ3=6
5 Elaboration of EIA for real technical work Upon completion of the theoretical lectures, class is split into 4-person study groups, where each group undertakes a real-world project, aiming at the preparation of an Environmental Impact Study (EIS) under the close supervision of a professor with technical expertise in the specific project area. Projects are mostly large infrastructure projects (waste management, transportation, water resources, energy, marine and coastal, etc.). The implementation of the project is based on the material collected and/or provided to the members of the OM, the course specific guidelines (posted on the website) and the supervisor's guidelines. Groups meet regularly with the supervisor to present their progress and discuss/resolve any arising issues all the way to project completion. Project completion entails the preparation of the final course deliverable, the actual EIS as submitted to the licensing authority. 8Χ3=21

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζουν και να κατανοούν το θεωρητικό, ιστορικό και νομοθετικό πλαίσιο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 2. γνωρίζουν και να κατανοούν την αναγκαιότητα, διαδικασίες και προϋποθέσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων πολιτικού μηχανικού
 3. εφαρμόζουν μεθοδολογίες υπολογισμού επιπτώσεων και ανάλυσης κύκλου ζωής του έργου
 4. συνειδητοποιούν τη σημαντικότητα της κυκλικής οικονομίας στα έργα πολιτικού μηχανικού
 5. εκπονήσουν, παρουσιάσουν και υπερασπιστούν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργο πολιτικού μηχανικού ως ομάδα.

Teaching Methods

Teaching methods Class lectures. Group meetings with the project supervisor.
Teaching media Blackboard and power-point presentations.
Computer and software use Use of databases (Filotis, GEODATA, GSA, Corine, Natura, etc.) for environmental impact assessment
Assignments (projects, reports) An Environmental Impact Study (EIS) with a project deliverable and a presentation.
Student presentations YES

Student Assessment

 • Assignments (projects, reports): 70%
 • Oral exam: 15%
 • Student presentations: 15%

Textbooks - Bibliography

 1. Σημειώσεις μαθήματος….

Lecture Time - Place:

 • Tuesday, 08:45 – 09:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 11
 • Tuesday, 12:45 – 14:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 11