Ελληνικά

Έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης

Δωρεάν υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε όλους τους φοιτητές που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Εξασφαλίζεται με το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του φοιτητή, το oποίo εκδίδεται από την Ιατρική Υπηρεσία, στο Ιατρείο Ζωγράφου. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο φοιτητής για την έκδοση του βιβλιαρίου είναι:

  • Το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο)
  • Φωτογραφίες
  • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο φοιτητής δεν είναι ήδη ασφαλισμένος

Οι φοιτητές που προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε. δε δικαιούνται να ασφαλίζονται από το Ε.Μ.Π. αλλά από τη χώρα προέλευσης.

10 years, 7 months ago.